Tillbakablick år 2019

Temagrupperna arbetade med texterna, Jag häfdar min plats och jag kräfver min rätt arrangerades på Stadsbiblioteket, offert från förlag, tryckbidrag, stormöte och en föreläsningsserie arrangerades.

Skrivande och samtal i grupper

Sedan de olika temagrupperna bildades 2015/16 har de träffats i sina grupper. De har gått igenom och diskuterat sina texter och gemensamma inledningar och i vissa fall avslutningar. I juni 2019 fanns det mesta samlat och lämnades av de olika gruppledarna till redaktören Lisbeth Stenberg. Tillsammans med gruppledarna, som ingår i en redaktionsgrupp, har sedan texterna kortats och redigerats språkligt.

Lisbeth Stenberg har svarat för kompletterande arkivforskning som presenteras i flera kapitel, bl.a. 1800-talet och Kvinnor och arbete och om tiden 1945–1999. Ulla Björnberg har genomfört ett forskningsprojekt kring invandrade kvinnors organisering som kommer att ingå i boken.

”Jag häfdar min plats och jag kräfver min rätt”– rösträttens texter 

Torsdagen den 23 maj, kl 13.00–16.00 och 16.30–19.30 i hörsalen på Stadsbiblioteket i Göteborg, firade vi beslutet i maj 1919 då kvinnor fick rösträtt och Sverige formellt blev en demokrati. Medverkande under dagen var Karin Kvist Gevert, fil. dr. i historia och projektledare för Demokrati100. Lisbeth Stenberg och Ingela Eek från Göteborgskvinnor i rörelse/r berättade om Frigga Carlberg och rösträttsrörelsen i Göteborg.

Visartisterna Maud Lindström och Elin Callmer framförde några av rösträttens sånger. På scenen medverkade bl.a. skådespelarna Fia Adler Sandblad och Lena B Nilsson som framför utdrag ur rösträttens texter. Paulina Helgeson presenterar texter med anknytning till rösträtten på Litteraturbanken. Det är en webbplats där det svenska litterära kulturarvet tillgängliggörs. Under dagen gavs tips och råd om hur materialet som finns på Demokrati100 och Litteraturbanken kan användas t.ex. i undervisning, på museer och bibliotek.

Under kvällen medverkade även redaktören av boken Demokratins århundrade Lena Wängnerud. Fortbildningsdagen arrangerades av Kultur i Väst i samarbete med Stadsbiblioteket i Göteborg, Litteraturbanken och Göteborgskvinnor i rörelser/r.

Förlag och ansökan om tryckbidrag

En offert för tryckning av boken Göteborgskvinnor i rörelse/r finns från Makadam förlag. Lisbeth Stenberg har ansökt och erhållit tryckbidrag från följande fonder: Åke Wibergs stiftelse, Magn. Bergvall, Konung Gustaf Adolf, Stockholms Arbetarinstituts förening, Kungliga Patriotiska Sällskapet. Anna Ahrenbergs fond bidrar med 70 000 kr. 

Stormöte den 7 oktober 2019 om planering inför 2021 

Följande frågor diskuterades:

  • Vad är resultatet av över 100 års kvinnokamp i Göteborg?
  • Vilka frågor och behov finns inför framtiden?
  • Hur kan vi synas tillsammans under jubileumsåret 2021?

Vid mötet presenterades den bok som utgavs till Bokmässan:
Så här kan vi inte ha det!”
Fem kvinnoorganisationer i Göteborg –100 års ideellt arbete, när samhället svek.

”Så här kan vi inte ha det”

Den antologi som vi planerar release av 8 mars 2021 föreligger nu till största delen i manus. Innehållet presenterades kort vid mötet. 

Föreläsningsserie

Föreläsningsserie i samverkan mellan Göteborgskvinnor i rörelse och Kvinnofolkhögskolans stödförening.

Tema: Hur har kvinnorörelserna i Göteborg agerat under de senaste 100 åren?

26 mars Så skapades prostitutionen.
Tankar om prostitution, makt och kvinnors motstånd med utgångspunkt från reglementeringen i Göteborg 1865-1918. Gunnel Karlsson, univ. lektor vid Örebro universitet inleder temat med en spännande föreläsning om vad som skedde i Göteborg runt förra sekelskiftet.

15 oktober Den feministiska konstscenen i Göteborg.
En presentation av konstnärer och kvinnorörelsen under de senaste 50 åren. Särskild betoning på 1970-talets kvinnorörelse. Docent Eva Zettermann, Konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet, visar bilder och berättar om sin forskning.

12 november De idéburna kvinnoorganisationerna i Göteborg.
Vilka var de och vad arbetade de med? Monica Pålsson, f.d. ordf. Fredrika Bremerförbundet m.fl. 

3 december Över sin kropp ska kvinnan själv råda
Ninni Karlsson, lektor i Socialt arbete GU, och Lisbeth Stenberg, docent i Litteraturvetenskap, GU, om kvinnor, kropp och sexualitet ur ett lokalhistoriskt perspektiv.