Standaret Göteborgs kvinnor gav staden 1923

Nedan avsnitt ur boken: Göteborgs jubileum 1923. Högtidlighållandet av Göteborgs stads 300 årsminne och tilldragelser i samband med jubileumsutställningen av Karl Westin. Stockholm: Tisells tekniska förlag 1924.

Sedan stadsfullmäktiges ordförande Axel Carlander bestigit talarstolen, spelade musiken upp kröningsmarschen ur Profeten (av Giacomo Meyerbeer) och in tågade en deputation av Göteborgs damer med fru Mary von Sydow i spetsen, vilka å Göteborgs kvinnor vägnar skulle överlämna jubileumsstandaret. Det praktfulla standaret var i blått siden, med Gustaf Adolfs krönta namnchiffer på stångspetsen ock rikt sömmat i guld och silver, var på framsidan prytt Göteborgs stads återupptagna gamla vapen, efter förbild av Gustaf II Adolfs sigill från 1624, och mycket med små kronor i guld på baksidan med kronor i blått. Standaret bars av fröken Karin Karling.

Sedan deputationen stannat framför talarstolen, höll fru von Sydow följande tal:

”Herr Ordförande!

Det har blivit mig förunnat att i dag från Göteborgs kvinnor få framföra en hälsning till deras stad.

I alla tider ha kvinnorna här med intresse och kärlek arbetat för samhällets bästa. Fordon fingo de verka mer i det tysta, till lindrande av lidande och nöd. Nu då staden firar 300-årsminnet av sin tillblivelse, ha de ock att jämte männen rådslå och besluta dess öden.

Den lokalpatriotiska känslan, alltid varm, har fördjupats av ansvaret. För denna känsla ha vi velat finna en sinnebild. Vi har velat att den gåva som här frambäres, skulle vara helgad åt minnet av det förflutna och jämväl giva uttryck åt våra förhoppningar för framtiden. Och vår innerliga önskan är, att detta standar måtte bliva ett verkligt samlingens tecken, kring sig förenande göteborgska män och kvinnor, fyllda av den allmänanda, som varit stadens styrka alltifrån de länge sedan svunna tider, då detta vapen först gavs form.

Tradition och personlig känsla knyta mig så fast till Göteborg, att det är med särskild glädje jag nu fullgör givarinnornas uppdrag och till staden, i Eder person, överlämnar vår gemensamma gåva.”

Herr Carlander besvarade detta tal med följande ord:

”Fru von Sydow! Mina damer!

För den vackra gåva, som genom Eder överlämnats till staden, såväl som för de vackra orden, som beledsagat densamma, ber jag få betyga stadens varma tacksamhet.

Detta vackra standar återger den form av stadens vapen, som stadsfullmäktige nyligen beslutat återupptaga, efter sigill som förekomma på handlingar från åren närmast efter stadens grundande.

De knyter därmed samman länge förgångna tider med nutiden. Det utgör en påminnelse om att kvinnornas gärning och deras betydelse för vår stad icke varit mindre förr än nu, fastän den icke så ofta framträdde i historiens ljus. Men det utgör också en påminnelse om den likställighet med männen kvinnorna i oss närliggande tid uppnått i fråga om allmänna angelägenheter.

Må detta standar både för vår och kommande generationer utgöra en maning att bevara stadens vapensköld fläckfri, en ständigt återkommande påminnelse om att samhällets, att Göteborgs stads intressen gå före partiernas, klassernas, de enskildas intressen.

Må detta standar, som jag härmed på stadens vägnar mottager, därjämte utgöra en för kommande århundraden förblivande erinran om det 300-års minne vi i dessa dagar högtidlighålla.

Standaret placerades därefter till höger om talarstolen och damerna intogo de för dem reserverade platserna.

Upprop (inför insamlingen till standaret)

Inför stadens 300-årsjubileum hava alla dess inbyggare anledning att ägna en tanke åt vad som kan giva detta en värdig och festlig prägel och att – vad som är viktigare – söka att giva uttryck åt vår samhörighet med gångna tider, åt våra förhoppningar att staden i framtiden skall bliva sina bästa traditioner trogen. Känslan för hemstadens blomstring och trevnad en strävan att i onda och goda tider bevara och stärka medborgarandan bör icke minst under jubileumsåret finnas hos alla som en god föresats. Göteborgs kvinnor kunna enligt vår mening finna en vacker symbol för denna känsla och strävan, om de efter råd och lägenhet vilja bidraga till ett standar med stadens vapen, avsett att såsom gåva överlämnas åt denna och att bliva ett varaktigt minne av jubileumsårets händelser. I detta syfte riktar vi en vädjan till dem alla att teckna bidrag till den summa, som behöves för tankens förverkligande.

Ellen Adamsson, Anny Ahlberg, Maria Ahlberg,
Ingegerd Almquist, Klara Almstrand, Sigrid Beyer,
Karin Bratt, Ann-Ida Broström, Bertha Burman-Andersson,
Hedvig Carlander, Clara Cavallin, Alma Dahlström,
Bell Dickson, Frida Hjertberg, Karin Jacobson,
Karin Karling, Carola Karlsson, Lilly Kjellberg,
Thyra Kullgren, Hanna Köster, Tekla Lamberg,
Astri Levisson, Ingrid Lilienberg, Aurora Lindberg,
Emilia Lindholm, Anna Lönnerblad, Elisabeth Mellgren,
Frida Pallin, Elisabeth Rodhe, Anna Sivard,
Tora Strömberg, Sofia Svensson, Mary von Sydow,
Ida Werner, Signe Westelius, Klara Wijkander,
Elin Wingård, Emma Åkerman.

(undertecknarna är från partier från Moderaterna, Frida Hjertberg, till Sofia Svensson från kommunisterna) 

Repetition och filminspelning på Börsen

På bilden ovan står framför standaret från vänster: Birgitta Rosenhall, ordförande för Sköldmön idag, Fia Adler Sandblad som Mary von Sydow och Helen von Sydow, medlem i Sköldmön.

Bilderna är från repetitionen häromdagen och ger en liten försmak inför ceremonin 8 mars. Då passade vi även på att filma några klipp till filmen som kommer att visas här på sidan senare i vår.

Två medlemmar i gymnastikföreningen
Sköldmön.

Om en vecka, 8 mars kl 18, är det dags för Kvinnifestationen, då göteborgskvinnorna ger sin gåva till staden med överlämning av boken ”Att ge upp har inte övervägts” av Göteborgskvinnor i rörelse/r till Anneli Rhedin, Kommunfullmäktiges ordförande i Göteborgs stad.

Läs mer på förstasidan där du även hittar länken till streamingen.

Tack till er som möjliggjort ”Att ge upp har inte övervägts”

Bakom tillkomsten av ”Att ge upp har inte övervägts” finns många möjliggörare – ett femtiotal kvinnor har deltagit i möten och diskussioner. Det mesta av skrivandet, redigerandet och bildinsamlandet har skett ideellt. För varje förenings historia står här en författare men i många fall har flera varit inblandade. Alla tackas härmed varmt. 

Avgörande har varit att medel till stöd för arbetet har beviljats från två kvinnliga Göteborgsdonatorers fonder. Främst Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond som helhjärtat stött projektet från dess början. Bidrag från Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond har gjort det möjligt att lyfta fram kulturens betydelse för Göteborgs kvinnorörelser. 

Kvinnliga Akademikers Förening, KAF centralt och dess Västra krets har fungerat som institutionell garant.

KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek och Kvinnofolkhögskolan och dess stödförening har varit viktiga samarbetsparter.

Katarina Hultin och Kultur i Väst, idag Förvaltningen för kulturutveckling, har stött kulturarrangemang som genomförts i samverkan även med Stadsbiblioteket i Göteborg.

Bidrag till tryckningen har erhållits från följande: Anna Ahrenbergs fond, Magn. Bergvalls stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Stockholms arbetarinstitutsförening och Åke Wibergs stiftelse.

Historiskt jubileumsfirande med boksläpp på Börsen den 8 mars

Välkommen att följa med online i ceremonin 8 mars kl 18 då Göteborgskvinnor i rörelse/r lämnar över boken ”Att ge upp har inte övervägts” till staden Göteborg på Börsen.

Besvara och dela gärna vidare Göteborgskvinnor i rörelse/rs Facebookevenemang.

8 mars 2021

Vi firar hundra år av kvinnlig rösträtt! Vi firar Göteborg 400 år!

Då Göteborg firade sitt 300 årsjubileum överlämnade 38 kvinnor från stadens kvinnoorganisationer en gåva. Det var ett standar i blått siden, rikt sömmat i guld och silver. Standaret har sedan dess stått i Stora börssalen. Mary von Sydow höll ett tal som andades optimism över att kvinnor då skulle kunna vara med och ”rådslå och besluta” i Göteborg.

Hur gick det?

Svar finns i boken ”Att ge upp har inte övervägts som överlämnas av Göteborgskvinnor i rörelse/r till Anneli Rehdin, Kommunfullmäktiges ordförande i Göteborgs stad 8 mars 2021.

I boken går det att läsa om framgångar och misslyckanden i arbetet för kvinnors lika rättigheter, möjligheter och villkor. Visioner om fred, nykterhet och bildning har drivit många framåt. Med boken skrivs kvinnornas organisering in i den göteborgska historien – ett trettiotal organisationer från 1884 till idag presenteras av närmare trettio skribenter.

Ceremonin 8 mars 2021 äger rum klockan 18 och livestreamas. Istället för en festlig mottagning för många på Börsen blir det en liten skara som kan samlas. Men alla är välkomna att följa vad som händer på nätet. (Länk kommer närmare ceremonin).

Göteborgskvinnor i rörelse/r

Det senaste från bloggen

Demokratijubileum den 12 september 2021

Den 12/9 firade vi 100 år av kvinnlig rösträtt med ett Demokratijubileum. Ett halvdagsprogram med spännande seminarier och inspirerande tal samt inslag av musikal och kampsånger. Evenemanget direktsändes av Göteborgs universitet. Arrangerade gjorde Göteborgsborgskvinnor i rörelse/r tillsammans med Göteborgs universitet och Folkuniversitetet.Se det fullständiga programmet och de medverkande nedan.Här kan du se en kort versionFortsätt läsa ”Demokratijubileum den 12 september 2021”

Möt Göteborgskvinnor i rörelse/r i demokratistugan den 30/9

I år fyller demokratin 100 år! Detta firas genom att låta en demokratistuga turnera genom Sverige hela 2021. Den 29 september till den 3 oktober stod Länsstyrelsen i Västra Götaland som värd för stugan och bjöd in till ett evenemang fullspäckat med kunskapshöjande aktiviteter. Läs mer om Demokratistugan. Att ge upp har inte övervägts –Fortsätt läsa ”Möt Göteborgskvinnor i rörelse/r i demokratistugan den 30/9”

Välkommen att fira Demokratijubileum med oss den 12 september i Göteborg

I år firar Sverige 100 år av kvinnlig rösträtt. Välkommen på ett halvdagsprogram med spännande seminarier och inspirerande tal, men också med inslag av musikal och kampsånger. Kl 14-17 på söndagen den 12 september i Aulan, Göteborgs universitet, Vasaparken. Läs mer och se samtliga medverkande i inbjudan hos Göteborgs universitet.Arrangemanget direktsändes. Program för dagen 14.00 ÖPPNANDETrumpetfanfar:Fortsätt läsa ”Välkommen att fira Demokratijubileum med oss den 12 september i Göteborg”

Kvinnifestation 2 juni 2018

Sveriges första och enda demonstration för kvinnlig rösträtt hölls 2 juni 1918 i Göteborg.
2 juni 2018 gick vi den igen under de paroller som ännu ej uppfyllts.

Kvinnofrid. Lika Lön för lika arbete. Internationell kvinnosolidaritet. Kvinna, använd din rösträtt. Full medborgarrätt.

Ett arrangemang av Göteborgskvinnor i rörelse/r.
Film av Neta Norrmo.